„Pierwsze urodziny ogrodnictwa.expert”

 


Aby wygrać atrakcyjne nagrody:

 • Zostawić KOMENTARZ pod WYBRANYM artykułem w czasie trwania poszczególnych edycji konkursu ( od 18.09.2017 r. do 22.10.2017).

Komentarz można zostawić pod artykułem na stronie ogrodnictwo.expert (kliknij aby przejść) lub komentować  udostępnione na fanpage artykuły kliknij aby przejść oraz

 

Zgłoszenie udziału w konkursie jest jednoznaczne z akceptacją REGULAMINU konkursu.

Będzie mi bardzo miło, jeżeli podzielicie się Państwo ze swoimi znajomymi informacją o konkursie. Jednak nie jest to warunek konieczny.

Nagrody

I edycja

I miejsce – zestaw narzędzi firmy Fiskars (teleskopowy sekator uniwersalny Żyrafa UP86, sekator dźwigniowy, kowadełkowy (L) L109 Quantum, dźwigniowe nożyce do żywopłotu HS102 Quantum) – (łączna wartość 850 zł);

II miejsce – biostymulujący nawóz doglebowo-nalistny Fertiactyl STARTER 10l – Timac Agro (wartość 605 zł brutto);

III miejsce – zestaw nawozów VIFLO (VIFLO GIGANTOL, VIFLO CAL S, VIFLO MIEDŹ-BOR, VIFLO WAPNIOWO-AZOTOWY, VIFLO WYSOKOFOSFOROWY (po 1 litr każdego z nawozów łącznie 5l) – (łączna wartość 197 zł brutto).

II edycja

I miejsce – kosiarka bębnowa StaySharp oraz Kosz na trawę StaySharp (łączna wartość 1000 zł);

II miejsce – biostymulujący nawóz doglebowo-nalistny Fertiactyl STARTER 10l – Timac Agro (wartość 605 zł brutto);

III miejsce – zestaw nawozów VIFLO (VIFLO GIGANTOL, VIFLO CAL S, VIFLO MIEDŹ-BOR, VIFLO WAPNIOWO-AZOTOWY, VIFLO WYSOKOFOSFOROWY (po 1 litr każdego z nawozów łącznie 5l) – (łączna wartość 197 zł brutto).

Nagroda specjalna (dodatkowa edycja)

Zestaw narzędzi firmy Fiskars (teleskopowy sekator uniwersalny Żyrafa UP86, sekator dźwigniowy, kowadełkowy (L) L109 Quantum, dźwigniowe nożyce do żywopłotu HS102 Quantum) – (łączna wartość 850 zł);

Liczba nagród: 3 nagrody w każdej edycji konkursu.

Czas trwania Konkursu

 Czas trwania Konkursu obejmuje okres od 18.09.2017 r. do 15.10.2017 r. w tym z podziałem na II etapy:

I edycja od 18.09. 2017 r. do 01.10.2017  r.;

II edycja od 02.10.2017 r. do 15.10.2017 r.;

Dodatkowa edycja konkursu od 16.10.2017 do 22.10.2017 r.

Regulamin konkursu

Regulamin konkursu

„Pierwsze urodziny ogrodnictwa.expert”

§ 1

[Definicje]

1. Użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia i definicje będą miały poniżej przedstawione znaczenie:

a. Organizator – Oficyna Wydawnicza Oikos Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Kaliska 1/7, spółka zarejestrowana przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem (KRS): 00000-82863, NIP 118-00-09-226, Regon 011570708, Kapitał zakładowy 393.000 zł, tel. 22 822 03 34, faks 22 822 66 49, e-mail: oikos@oikos.net.pl, www.oikos.net.pl.

b. Konkurs – konkurs organizowany pod nazwą „Pierwsze urodziny ogrodnictwa.expert” opisany w niniejszym Regulaminie.

c. Nagrody – zestawy  nagród wskazana w § 5 pkt. 1.

d. Facebook – działający zgodnie z prawem międzynarodowy darmowy portal społecznościowy.

e. Regulamin – niniejszy regulamin określający warunki, na których odbywa się konkurs pod nazwą Skomentuj i wygraj. Regulamin ten jest jedynym obowiązującym regulaminem.

f. Uczestnik – osoba fizyczna spełniająca wymagania z § 3 ust.1 Regulaminu i nie będąca osobą wymienioną w § 3 ust. 2 Regulaminu.

§ 2

[Postanowienia ogólne]

1. Konkurs organizowany jest na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.

2. Czas trwania Konkursu obejmuje okres od 18.09.2017 r. do 15.10.2017 w tym z podziałem na II etapy:

I edycja od 18.09. 2017 r. do 01.10.2017  r.;

II edycja od 02.10.2017 r. do 15.10.2017 r.;

Dodatkowa edycja konkursu od 16.10.2017 do 22.10.2017 r.;

3. Konkurs nie jest grą losową, zakładem wzajemnym ani loterią promocyjną, których wynik zależy od przypadku (przeprowadzenie losowania) w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dziennik Ustaw z 2009 r., Nr 201 poz. 1540).

4. Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, wspierany, administrowany przez portal Facebook.

§ 3

[Warunki uczestnictwa w konkursie]

1. Uczestnikiem Konkursu z zastrzeżeniem § 3 ust. 2 może być każda osoba fizyczna, będąca konsumentem w rozumieniu art. 221 kc, która co najmniej w dniu rozpoczęcia Konkursu spełnia następujące warunki:

a. posiada miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

b. zapoznała się z treścią Regulaminu i zaakceptowała jego postanowienia

c. ma co najmniej 18 lat

d. posiada pełną zdolność do czynności prawnych.

2. Uczestnikiem nie mogą być: Organizator, pracownicy Organizatora, jak również ich małżonkowie, zstępni, wstępni oraz rodzeństwo.

4. Niedozwolone jest umieszczanie i propagowanie przez Uczestników treści niezgodnych z prawem i dobrymi obyczajami, mogących naruszyć czyjekolwiek dobra osobiste lub autorskie prawa majątkowe oraz umieszczanie zapisów i słów wulgarnych lub obraźliwych. W przypadku zamieszczenia niedozwolonych treści będą one usuwane.

5. Uczestnictwo w Konkursie jest dobrowolne. Uczestnik przystępując do Konkursu akceptuje tym samym wszystkie zawarte w Regulaminie postanowienia.

§ 4

[Zasady konkursu]

1. Zadaniem uczestnika jest skomentowanie na fanpagu https://www.facebook.com/ogrodnictwo.expert/?notif_t=page_fan&notif_id=14729112626628 lub stronie www.ogrodnictwo.expert  minimum jednego z artykułów, który pojawi się
w terminie określonym dla danej edycji konkursu oraz polubienie fanpaga portalu https://www.facebook.com/ogrodnictwo.expert/?notif_t=page_fan&notif_id=14729112626628 lub zarejestrowanie się do newslettera portalu www.ogrodnictwo.expert.

2. Prawidłowe wykonanie czynności określonych w ust. 1 skutkuje wysłaniem zgłoszenia do Konkursu (dalej: „Zgłoszenie”).

3. Wygranych określa Komisja Konkursowa oceniając poprawność, ciekawość, różnorodność oraz kreatywność nadesłanych Zgłoszeń konkursowych.

4. Spośród wszystkich nadesłanych Zgłoszeń Jury wybierze  trzech zwycięzców w każdej edycji konkursu. W skład Jury wejdą przedstawiciele Organizatora.

5. Zwycięzcy Konkursu zostaną poinformowani o wygranej w wiadomości pod swoim komentarzem, nie później niż po 14 dniach roboczych od zakończenia wszystkich etapów konkursu.

6. Zwycięzca zostanie poproszony o przesłanie za pośrednictwem wiadomości e-mail na adres redakcja@ogrodnictwo.expert swoich danych osobowych: imię, nazwisko, adres email, numer telefonu oraz adresu na który ma zostać wysłana nagroda, w terminie określonym w § 7 pkt. 1.

7. Zgłoszenia niekompletne, nieprawidłowe, niespełniające wymogów określonych
w niniejszym Regulaminie są uznawane za nieważne i nie biorą udziału w Konkursie.

8. Rodzaj i liczbę nagród w Konkursie określa § 5 Regulaminu.

9. W ciągu trwania całego Konkursu Uczestnik może wygrać jedną nagrodę.

§ 5

[Nagrody w Konkursie]

1. W Konkursie zostaną przyznane następujące nagrody:

I edycja

I miejsce – zestaw narzędzi firmy Fiskars (teleskopowy sekator uniwersalny Żyrafa UP86, sekator dźwigniowy, kowadełkowy (L) L109 Quantum, dźwigniowe nożyce do żywopłotu HS102 Quantum) – (łączna wartość 850 zł);

II miejsce – biostymulujący nawóz doglebowo-nalistny Fertiactyl STARTER 10l – Timac Agro (wartość 605 zł brutto);

III miejsce – zestaw nawozów VIFLO (VIFLO GIGANTOL, VIFLO CAL S, VIFLO MIEDŹ-BOR, VIFLO WAPNIOWO-AZOTOWY, VIFLO WYSOKOFOSFOROWY (po 1 litr każdego z nawozów łącznie 5l) – (łączna wartość 197 zł brutto).

II edycja

I miejsce – kosiarka bębnowa StaySharp oraz Kosz na trawę StaySharp (łączna wartość 1000 zł);

II miejsce – biostymulujący nawóz doglebowo-nalistny Fertiactyl STARTER 10l – Timac Agro (wartość 605 zł brutto);

III miejsce – zestaw nawozów VIFLO (VIFLO GIGANTOL, VIFLO CAL S, VIFLO MIEDŹ-BOR, VIFLO WAPNIOWO-AZOTOWY, VIFLO WYSOKOFOSFOROWY (po 1 litr każdego z nawozów łącznie 5l) – (łączna wartość 197 zł brutto).

Nagroda specjalna (dodatkowa edycja)

Zestaw narzędzi firmy Fiskars (teleskopowy sekator uniwersalny Żyrafa UP86, sekator dźwigniowy, kowadełkowy (L) L109 Quantum, dźwigniowe nożyce do żywopłotu HS102 Quantum) – (łączna wartość 850 zł);

2. Liczba nagród: 3 nagrody w każdej edycji konkursu, za wyjatkiem dodatkowej edycji w której przewidziano 1 nagrodę.

3. Uczestnikom nie przysługuje żądanie wymiany nagród na nagrody pieniężne ani na nagrody innego rodzaju. Laureaci Konkursu nie mogą przenieść prawa do uzyskania nagrody na osoby trzecie.

4. Organizator zastrzega sobie prawo do nieprzyznania nagrody, jeśli nastąpi naruszenie postanowień Regulaminu.

5. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu, zatrzymania konkursu lub nieprzyznania nagród, jeśli stwierdzi, że nastąpiło naruszenie zasad konkursu.

§ 6

[Odpowiedzialność i uprawnienia organizatora]

1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek nieprawidłowe działania infrastruktury informatycznej i technicznej strony www.facebook.com, nieprawidłowo działające lub niedziałające łącza internetowe, niesprawny sprzęt techniczny Uczestników Konkursu, który może wpłynąć na spełnienie warunków. Konkursu jak również ewentualne wynikające z tego problemy techniczne.

2. Organizator nie odpowiada przed osobami trzecimi za treści i dane zgłaszane przez Uczestników.

3. Organizator uprawniony jest do kontroli prawidłowości przeprowadzenia Konkursu, w tym unieważnienia zgłoszeń z uwagi na naruszenie Regulaminu i rozpatrywania reklamacji Uczestników Konkursu.

4. Organizator zastrzega sobie prawo do publikacji wyników konkursu na stronie www.ogrodnictwo.expert lub na fanpaga portalu https://www.facebook.com/ogrodnictwo.expert/?notif_t=page_fan&notif_id=14729112626628 .

5. Organizator zastrzega sobie prawo do publikacji wybranych danych laureatów konkursu
(imię, nazwisko, miejscowość, lub pseudonimu na stronie www.ogrodnictwo.expert lub na fanpaga portalu https://www.facebook.com/ogrodnictwo.expert/?notif_t=page_fan&notif_id=14729112626628 .

§ 7

[Wydanie nagród]

1. W ciągu 5 dni roboczych od wyłonienia zwycięzców Konkursu i poinformowania
o przyznaniu nagrody, Laureaci powinni zgłosić się do Organizatora za pomocą wiadomości prywatnej na adres redakcja@ogrodnictwo.expert przesyłając swoje: imię, nazwisko, adres email, numer telefonu oraz adresu na który ma zostać wysłana nagroda.

2. W przypadku braku przesłania kompletnych danych w terminie, o którym mowa w § 7 ust. 1 Laureat traci prawo do nagrody.

3. Jeżeli w wyniku nie podania danych z § 7 ust. 1 Laureat utraci prawo do nagrody, wówczas Komisja wyłoni kolejnego Laureata.

4. Jeżeli Laureat utraci prawo do nagrody w wyniku jej nieodebrania, wówczas nagroda pozostaje własnością Organizatora.

5. Nagrody zostaną nadane przez Organizatora konkursu w terminie do 14 dni roboczych od zakończenia danego etapu konkursu.

§ 8

[Zasady postępowania reklamacyjnego]

1. Wszelkie reklamacje i zastrzeżenia dotyczące niniejszego Konkursu, Uczestnicy mogą zgłaszać na piśmie w terminie do dnia 15.05.2017 r. na adres: Oficyna Wydawnicza Oikos Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Kaliska 1/7, z dopiskiem: „Wygraj narzędzia ”.

2. O zachowaniu terminu do wniesienia reklamacji decyduje data jej otrzymania przez Organizatora. Koszty przesłania reklamacji pokrywa Uczestnik Konkursu.

3. Każda reklamacja powinna zawierać: imię, nazwisko, dokładny adres Uczestnika i numer telefonu Uczestnika postępowania, jak również dokładny opis i powód reklamacji.

4. Reklamacje rozpatrywane będą w terminie 7 dni od dnia ich otrzymania przez Organizatora.

5. Organizator rozpatrywać będzie reklamacje Uczestników na podstawie Regulaminu.

Kategorie: Aktualne

O autorze

Redakcja

Redakcja

Portal www.ogrodnictwo.expert tworzymy z myślą o producentach z sektora rolniczego. Adresujemy go w szczególności do osób związanych zawodowo z produkcją ogrodniczą, które chcą być na bieżąco z aktualnymi informacjami z branży lub poszukują wskazówek dotyczących prowadzenia gospodarstwa. Tematyka serwisu jest poświęcona uprawom sadowniczym, warzywniczym, a także szeroko pojętym zagadnieniom prawnym i ekonomicznym dotyczących sektora ogrodniczego.

Powiązane artykuły

Comments

 1. KLAUDIA
  KLAUDIA 18 września, 2017, 12:31

  Uwielbiam narzędzia z ;FISKARSA’ 🙂

  Reply this comment
 2. Kinga
  Kinga 4 października, 2017, 17:03

  Kolejny fantastyczny konkurs!

  Reply this comment
 3. Ogrodniczka Julia
  Ogrodniczka Julia 11 października, 2017, 06:47

  Nagrody cudne. Przydatne takiej ogrodniczce jak Ja. Gram. Może się uda.

  Reply this comment
 4. Piotr
  Piotr 11 października, 2017, 08:12

  Fajny serwis ogrodniczy

  Reply this comment
 5. Kinga
  Kinga 12 października, 2017, 05:05

  Konkurs wspaniały, nagrody piękne. Pozostaje tylko zciskać kciuki.

  Reply this comment
 6. Jula
  Jula 15 października, 2017, 11:53

  Znakomity konkurs 🙂 długich znakomitych lat wypełnionych samymi sukcesami 🙂

  Reply this comment
 7. Kinga
  Kinga 18 października, 2017, 07:44

  Fiskars najlepsza firma.

  Reply this comment

Write a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.
Pola wymagane są oznaczone *

Skontaktuj się z autorem

Proszę czekać ...