„Odpowiedz i wygraj”

Regulamin konkursu

„Odpowiedz i wygraj"

§ 1

[Definicje]

1. Użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia i definicje będą miały poniżej przedstawione znaczenie:

a. Organizator – Oficyna Wydawnicza Oikos Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Kaliska 1/7, spółka zarejestrowana przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem (KRS): 00000-82863, NIP 118-00-09-226, Regon 011570708, Kapitał zakładowy 393.000 zł, tel. 22 822 03 34, faks 22 822 66 49, e-mail: oikos@oikos.net.pl, www.oikos.net.pl.

b. Konkurs – konkurs organizowany pod nazwą „Skomentuj, polub lub udostępnij i wygraj” opisany w niniejszym Regulaminie.

c. Nagrody – Kompleksowy zestaw nawożenia i biostymulacji upraw psiankowatych i dyniowatych na powierzchnię 2 ha firmy Timac Agro

d. Facebook – działający zgodnie z prawem międzynarodowy darmowy portal społecznościowy.

e. Regulamin – niniejszy regulamin określający warunki, na których odbywa się konkurs pod nazwą "Odpowiedz i wygraj". Regulamin ten jest jedynym obowiązującym regulaminem.

f. Uczestnik – osoba fizyczna spełniająca wymagania z § 3 ust.1 Regulaminu i nie będąca osobą wymienioną w § 3 ust. 2 Regulaminu.

§ 2

[Postanowienia ogólne]

1. Konkurs organizowany jest na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.

2. Czas trwania Konkursu obejmuje okres od 9 lipca 2018 roku godz. 00:00 do 30 lipca 2018 roku do godz. 23:59.

3. Konkurs nie jest grą losową, zakładem wzajemnym ani loterią promocyjną, których wynik zależy od przypadku (przeprowadzenie losowania) w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dziennik Ustaw z 2009 r., Nr 201 poz. 1540).

4. Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, wspierany, administrowany przez portal Facebook.

§ 3

[Warunki uczestnictwa w konkursie]

1. Uczestnikiem Konkursu z zastrzeżeniem § 3 ust. 2 może być każda osoba fizyczna, będąca konsumentem w rozumieniu art. 221 kc, która co najmniej w dniu rozpoczęcia Konkursu spełnia następujące warunki:

a. posiada miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

b. zapoznała się z treścią Regulaminu i zaakceptowała jego postanowienia

c. ma co najmniej 18 lat

d. posiada pełną zdolność do czynności prawnych.

2. Uczestnikiem nie mogą być: Organizator, pracownicy Organizatora, jak również ich małżonkowie, zstępni, wstępni oraz rodzeństwo.

4. Niedozwolone jest umieszczanie i propagowanie przez Uczestników treści niezgodnych z prawem i dobrymi obyczajami, mogących naruszyć czyjekolwiek dobra osobiste lub autorskie prawa majątkowe oraz umieszczanie zapisów i słów wulgarnych lub obraźliwych. W przypadku zamieszczenia niedozwolonych treści będą one usuwane.

5. Uczestnictwo w Konkursie jest dobrowolne. Uczestnik przystępując do Konkursu akceptuje tym samym wszystkie zawarte w Regulaminie postanowienia.

§ 4

[Zasady konkursu]

1. W okresie trwania konkursu publikowane będą pytania do artykułów publikowanych na portalu ogrodnictwo.expert.  Odpowiedzi na pytania należy przesłać w jeden z następujących sposobów:

2. Prawidłowe wykonanie czynności określonych w ust. 1 skutkuje wysłaniem zgłoszenia do Konkursu (dalej: „Zgłoszenie”).

3. Wygranych określa Komisja Konkursowa oceniając poprawność, ciekawość, różnorodność oraz kreatywność nadesłanych Zgłoszeń konkursowych.

4. Spośród wszystkich nadesłanych Zgłoszeń Jury wybierze  jednego zwycięzcę. W skład Jury wejdą przedstawiciele Organizatora.

5. Zwycięzcy Konkursu zostaną poinformowani o wygranej w wiadomości pod swoim komentarzem, nie później niż po 7 dniach roboczych od zakończenia konkursu.

6. Zwycięzca zostanie poproszony o przesłanie za pośrednictwem wiadomości e-mail na adres redakcja@ogrodnictwo.expert swoich danych osobowych: imię, nazwisko, adres email, numer telefonu oraz adresu na który ma zostać wysłana nagroda, w terminie określonym w § 7 pkt. 1.

7. Zgłoszenia niekompletne, nieprawidłowe, niespełniające wymogów określonych w niniejszym Regulaminie są uznawane za nieważne i nie biorą udziału w Konkursie.

8. Rodzaj i liczbę nagród w Konkursie określa § 5 Regulaminu.

9. W ciągu trwania całego Konkursu Uczestnik może wygrać jedną nagrodę.

§ 5

[Nagrody w Konkursie]

Nagroda w konkursie to: Kompleksowy zestaw nawożenia i biostymulacji upraw psiankowatych i dyniowatych na powierzchnię 2 ha firmy Timac Agro

  • Fertiactyl STARTER         10l
  • Fertileader GOLD BMo 10l
  • Fertileader VITAL-954   10l
  • Maxifruit                            5l
  • Fertileader ELITE             10l

Wartość nagrody to 2700 zł brutto.

2. Liczba nagród: 1 zestaw.

3. Uczestnikom nie przysługuje żądanie wymiany nagród na nagrody pieniężne ani na nagrody innego rodzaju. Laureaci Konkursu nie mogą przenieść prawa do uzyskania nagrody na osoby trzecie.

4. Organizator zastrzega sobie prawo do nieprzyznania nagrody, jeśli nastąpi naruszenie postanowień Regulaminu.

5. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu, zatrzymania konkursu lub nieprzyznania nagród, jeśli stwierdzi, że nastąpiło naruszenie zasad konkursu.

§ 6

[Odpowiedzialność i uprawnienia organizatora]

1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek nieprawidłowe działania infrastruktury informatycznej i technicznej strony www.facebook.com, nieprawidłowo działające lub niedziałające łącza internetowe, niesprawny sprzęt techniczny Uczestników Konkursu, który może wpłynąć na spełnienie warunków. Konkursu jak również ewentualne wynikające z tego problemy techniczne.

2. Organizator nie odpowiada przed osobami trzecimi za treści i dane zgłaszane przez Uczestników.

3. Organizator uprawniony jest do kontroli prawidłowości przeprowadzenia Konkursu, w tym unieważnienia zgłoszeń z uwagi na naruszenie Regulaminu i rozpatrywania reklamacji Uczestników Konkursu.

4. Organizator zastrzega sobie prawo do publikacji wyników konkursu na stronie www.ogrodnictwo.expert lub na fanpaga portalu https://www.facebook.com/ogrodnictwo.expert/?notif_t=page_fan&notif_id=14729112626628 .

5. Organizator zastrzega sobie prawo do publikacji wybranych danych laureatów konkursu ( imię, nazwisko, miejscowość, lub pseudonimu na stronie www.ogrodnictwo.expert lub na fanpaga portalu https://www.facebook.com/ogrodnictwo.expert/?notif_t=page_fan&notif_id=14729112626628 .

§ 7

[Wydanie nagród]

1. W ciągu 4 dni roboczych od wyłonienia zwycięzców Konkursu i poinformowania o przyznaniu nagrody, Laureaci powinni zgłosić się do Organizatora za pomocą wiadomości prywatnej na adres redakcja@ogrodnictwo.expert przesyłając swoje: imię, nazwisko, adres email, numer telefonu oraz adresu na który ma zostać wysłana nagroda.

2. W przypadku braku przesłania kompletnych danych w terminie, o którym mowa w § 7 ust. 1 Laureat traci prawo do nagrody.

3. Jeżeli w wyniku nie podania danych z § 7 ust. 1 Laureat utraci prawo do nagrody, wówczas Komisja wyłoni kolejnego Laureata.

4. Jeżeli Laureat utraci prawo do nagrody w wyniku jej nieodebrania, wówczas nagroda pozostaje własnością Organizatora.

5. Nagrody zostaną nadane przez Organizatora konkursu w terminie do 14 dni roboczych od zakończenia danego etapu konkursu.

§ 8

[Zasady postępowania reklamacyjnego]

1. Wszelkie reklamacje i zastrzeżenia dotyczące niniejszego Konkursu, Uczestnicy mogą zgłaszać na piśmie w terminie do dnia 05.08.2018 r. na adres: Oficyna Wydawnicza Oikos Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Kaliska 1/7, z dopiskiem: „Odpowiedz i wygraj".

2. O zachowaniu terminu do wniesienia reklamacji decyduje data jej otrzymania przez Organizatora. Koszty przesłania reklamacji pokrywa Uczestnik Konkursu.

3. Każda reklamacja powinna zawierać: imię, nazwisko, dokładny adres Uczestnika i numer telefonu Uczestnika postępowania, jak również dokładny opis i powód reklamacji.

4. Reklamacje rozpatrywane będą w terminie 7 dni od dnia ich otrzymania przez Organizatora.

5. Organizator rozpatrywać będzie reklamacje Uczestników na podstawie Regulaminu.

Kategorie: Aktualne, Konkurs

O autorze

Redakcja

Redakcja

Portal www.ogrodnictwo.expert tworzymy z myślą o producentach z sektora rolniczego. Adresujemy go w szczególności do osób związanych zawodowo z produkcją ogrodniczą, które chcą być na bieżąco z aktualnymi informacjami z branży lub poszukują wskazówek dotyczących prowadzenia gospodarstwa. Tematyka serwisu jest poświęcona uprawom sadowniczym, warzywniczym, a także szeroko pojętym zagadnieniom prawnym i ekonomicznym dotyczących sektora ogrodniczego.

Napisz komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.
Pola wymagane są oznaczone *

Skontaktuj się z autorem

Proszę czekać ...