ARiMR ogłosiła nabór wniosków w programie „Inwestycje odtwarzające potencjał produkcji rolnej”

ARiMR ogłosiła nabór wniosków w programie „Inwestycje odtwarzające potencjał produkcji rolnej”

W terminie 5 – 18 października 2017 r. rolnicy, którzy ponieśli straty spowodowane klęskami żywiołowymi, mogą składać w ARiMR wnioski o przyznanie pomocy na odtworzenie zniszczonych składników gospodarstwa. Jest to wsparcie na operacje typu "Inwestycje odtwarzające potencjał produkcji rolnej", poddziałanie "Wsparcie inwestycji w odtwarzanie gruntów rolnych i przywracanie potencjału produkcji rolnej zniszczonego w wyniku klęsk żywiołowych, niekorzystnych zjawisk klimatycznych i katastrof" finansowane z budżetu PROW 2014 – 2020 – informuje Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Rolnicy chcący skorzystać z pomocy muszą złożyć wnioski w oddziale regionalnym ARiMR, czy też za pośrednictwem biura powiatowego Agencji. Pierwsze osoby zainteresowane pomocą finansową wnioski mogły składać w terminie 4 – 18 września br. W tym roku przewiduje się kilka edycji naboru wniosków o takie wsparcie i będą one ogłaszane cyklicznie w celu umożliwienia ubiegania się o pomoc największej liczbie poszkodowanym w tegorocznych kataklizmach.

Wsparcie jest skierowane do rolników, którzy ponieśli straty spowodowane przez co najmniej jedną z następujących klęsk żywiołowych:

 • powódź,
 • deszcz nawalny,
 • suszę,
 • przymrozki wiosenne,
 • ujemne skutki przezimowania,
 • obsunięcie się ziemi,
 • lawinę,
 • grad,
 • huragan,
 • uderzenie pioruna.

Jak podaje Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przyznanie wsparcia uzależnione będzie od powstania w gospodarstwie szkód spowodowanych przynajmniej przez jedną z wymienionych klęsk, jeżeli miały one miejsce w roku, w którym jest składany wniosek o przyznanie pomocy lub w roku poprzedzającym rok, w którym składany jest wniosek.

O pomoc mogą ubiegać się rolnicy, którzy w danym roku kalendarzowym ponieśli straty w uprawach rolnych, zwierzętach gospodarskich, czy rybach w wysokości co najmniej 30% średniej rocznej produkcji rolnej w gospodarstwie z trzech lat poprzedzających rok, w którym wystąpiła szkoda, albo z trzech lat w okresie pięcioletnim poprzedzającym rok, w którym wystąpiła szkoda, z pominięciem roku o najwyższej i najniższej produkcji w gospodarstwie oraz jeżeli straty dotyczą składnika gospodarstwa, którego odtworzenie wymaga poniesienia kosztów kwalifikujących się do objęcia wsparciem. Wysokość poniesionych strat, jakie powstały w gospodarstwie rolnika, określa komisja powołana przez wojewodę- informuje ARiMR.

Pomoc finansowa może być przyznana rolnikom np. na odtworzenie plantacji wieloletnich czy sadów. Otrzymanie dofinansowania możliwe jest także na zakup nowych maszyn lub urządzeń rolniczych w miejsce tych, które zostały zniszczone w wyniku klęsk żywiołowych. Rolnik na „Inwestycje odtwarzające potencjał produkcji rolnej" w całym okresie realizacji PROW 2014-2020 maksymalnie może otrzymać do 300 tys. zł wsparcia, z tym że nie może przekroczyć ona poziomu 80% kosztów kwalifikowalnych.

Na podstawie oszacowanej wartości szkód w składniku gospodarstwa, którego odtworzenia dotyczy wniosek o przyznanie pomocy określana jest wysokość wsparcia, jaką może otrzymać rolnik, z uwzględnieniem wcześniej wskazanego limitu pomocy na gospodarstwo i beneficjenta. Jeżeli zniszczony składnik gospodarstwa był ubezpieczony, wówczas wysokość pomocy w odniesieniu do odtwarzanego składnika pomniejsza się o kwotę odszkodowania uzyskanego z tytułu jego ubezpieczenia. Ponadto, jeżeli rolnik nie zawarł umowy obowiązkowego ubezpieczenia upraw, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich, ważnej na dzień wystąpienia szkody w gospodarstwie, a będzie ubiegał się o pomoc na odtworzenie plantacji chmielu, sadów, plantacji krzewów owocowych gatunków owocujących efektywnie dłużej niż 5 lat, wówczas kwotę pomocy na odtworzenie tego składnika, pomniejsza się o połowę- podaje Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Złożone przez beneficjentów wnioski poddane zostaną ocenie punktowej. Pod uwagę będzie brana wysokość szkód w nawiązaniu do zniszczonych lub uszkodzonych składników gospodarstwa wykorzystywanych do produkcji rolnej, procentowa wysokość szkód w produkcji rolnej oraz to, czy plantacja chmielu, sad lub plantacja krzewów owocowych gatunków owocujących efektywnie dłużej niż 5 lat objęta była dobrowolnym ubezpieczeniem. Przyznana liczba punktów posłuży do sporządzenia dwóch list ustalających kolejność udzielonej pomocy finansowej. Jedna lista będzie przeznaczona dla rolników z woj. mazowieckiego, a druga dla rolników z pozostałych województw.

 

Źródło: Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

Kategorie: Dotacje

O autorze

Anna Sobczak

Anna Sobczak

Absolwentka i doktorantka w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Zainteresowania: uprawa pod osłonami, ochrona roślin, nawożenie roślin ogrodniczych.

Comments

 1. Rolnik
  Rolnik 28 września, 2017, 18:54

  Miło, że portal informuje Nas (rolników) o bieżącej pomocy, która jest nam oferowana. Dzięki tym informacją możemy w odpowiednim terminie złożyć wnioski 🙂

  Reply this comment

Write a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.
Pola wymagane są oznaczone *

Skontaktuj się z autorem

Proszę czekać ...