Zbliża się termin składania wniosków w programie „Inwestycje odtwarzające potencjał produkcji rolnej”

Zbliża się termin składania wniosków w programie „Inwestycje odtwarzające potencjał produkcji rolnej”

W terminie 7 – 29 grudnia 2017 r. rolnicy mogą składać w ARiMR wnioski o przyznanie pomocy na operacje typu "Inwestycje odtwarzające potencjał produkcji rolnej" w ramach poddziałania "Wsparcie inwestycji w odtwarzanie gruntów rolnych i przywracanie potencjału produkcji rolnej zniszczonego w wyniku klęsk żywiołowych, niekorzystnych zjawisk klimatycznych i katastrof" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – informuje Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Rolnicy wnioski o pomoc mogą składać w oddziałach regionalnych ARiMR,  za pośrednictwem biura powiatowego Agencji lub wysłać je rejestrowaną przesyłką pocztową nadaną w placówce Poczty Polskiej. W jednym naborze wniosków o przyznanie pomocy beneficjent może złożyć tylko jeden wniosek o przyznanie pomocy dotyczący danego gospodarstwa.

Jak informuje ARiMR w ramach przedmiotowego instrumentu wsparcia pomoc przyznaje się rolnikowi, jeżeli m.in. jest posiadaczem samoistnym lub zależnym gospodarstwa rolnego obejmującego:

  • co najmniej 1 ha gruntów ornych, sadów, łąk trwałych, pastwisk trwałych, gruntów rolnych zabudowanych, gruntów pod stawami lub gruntów pod rowami
  • nieruchomości służące do prowadzenia produkcji w zakresie działów specjalnych produkcji rolnej
  • w roku składania wniosku o przyznanie pomocy lub w roku poprzedzającym rok składania wniosku o przyznanie pomocy wystąpiły szkody, spowodowane co najmniej przez jedno ze zdarzeń losowych wymienionych w art. 3 ust. 2 pkt 2-6 i 8-11a ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich

Jak podaje Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa pomoc finansowa może być przyznana rolnikom, gdy szkody te oszacowane przez komisję, o której mowa w art. 4 ust. 7 ustawy z dnia 9 maja 2008 r. o Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, w danym roku kalendarzowym:

a) wynoszą co najmniej 30% średniej rocznej produkcji rolnej w gospodarstwie z trzech lat poprzedzających rok, w którym wystąpiła szkoda, albo z trzech lat w okresie pięcioletnim poprzedzającym rok, w którym wystąpiła szkoda, z pominięciem roku o najwyższej i najniższej produkcji w gospodarstwie – w uprawach rolnych, zwierzętach gospodarskich lub rybach

b) dotyczą składnika gospodarstwa, którego odtworzenie wymaga poniesienia kosztów wchodzących w zakres kosztów kwalifikowalnych

Dofinansowanie jest przyznawane i wypłacane rolnikom do wysokości szkód w składnikach gospodarstwa oszacowanych przez ww. komisję, których odtworzenia dotyczy wniosek o przyznanie pomocy, pomniejszonej o kwotę odszkodowania uzyskanego z tytułu ubezpieczenia tych składników gospodarstwa uszkodzonych lub zniszczonych w wyniku wystąpienia co najmniej jednego ze zdarzeń losowych wymienionych w art. 3 ust. 2 pkt 2-6 i 8-11a ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich oraz do wysokości limitu, który w okresie realizacji programu wynosi maksymalnie 300 tys. zł na jednego beneficjenta i na jedno gospodarstwo.

Jeżeli rolnik nie zawarł umowy ubezpieczenia obowiązkowego upraw, w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich, ważnej na dzień wystąpienia szkody w składniku gospodarstwa, którego odtworzenie wymaga poniesienia kosztów dotyczących odtwarzania plantacji chmielu, sadów, plantacji krzewów owocowych gatunków owocujących efektywnie dłużej niż 5 lat, kwotę pomocy na odtworzenie tego składnika gospodarstwa pomniejsza się o 50%. Pomoc jest przyznawana w formie refundacji części poniesionych i udokumentowanych kosztów kwalifikowalnych operacji. Maksymalny poziom pomocy wynosi do 80% kosztów kwalifikowalnych- informuje Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Pomoc przysługuje według kolejności ustalonej przez ARiMR przy zastosowaniu kryteriów wyboru operacji. O kolejności przysługiwania pomocy decyduje suma uzyskanych punktów przyznanych na podstawie kryteriów wyboru operacji określonych w przepisach § 12 ust. 2 oraz ust. 3 Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 4 listopada 2016 r.. Prezes ARiMR, nie później niż w terminie 40 dni od dnia upływu terminu składania wniosków o przyznanie pomocy, podaje do publicznej wiadomości, na stronie internetowej informację o kolejności przysługiwania pomocy w województwie mazowieckim i łącznie w pozostałych województwach- podaje ARiMR.

 

Kategorie: Dotacje

O autorze

Anna Sobczak

Anna Sobczak

Absolwentka i doktorantka w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Zainteresowania: uprawa pod osłonami, ochrona roślin, nawożenie roślin ogrodniczych.

Napisz komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.
Pola wymagane są oznaczone *

Skontaktuj się z autorem

Proszę czekać ...