Wsparcie dla rolników przekazujących małe gospodarstwa

Wsparcie dla rolników przekazujących małe gospodarstwa

Od 25 września do 24 października 2017 r. można składać wnioski o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 6.5 "Płatności na rzecz rolników kwalifikujących się do systemu dla małych gospodarstw, którzy trwale przekazali swoje gospodarstwo innemu rolnikowi"informuje Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Obecny nabór wniosków jest drugą edycją w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Pierwsza odbyła się od 12 września do 11 października 2016 roku.

O przyznanie pomocy może ubiegać się osoba fizyczna, która spełnia następujące warunki:

 • jest wpisana do ewidencji producentów
 • jest pełnoletnia
 • uczestniczy w systemie dla małych gospodarstw
 • przekaże w sposób trwały gospodarstwo rolne innemu rolnikowi, który jest osobą fizyczną, osobą prawną lub jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, prowadzącą na własny rachunek działalność rolniczą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
 • nie będzie prowadziła działalności rolniczej przez co najmniej 5 lat, licząc od dnia przekazania gospodarstwa rolnego
 • po przekazaniu gospodarstwa rolnego nie będzie podlegała ubezpieczeniu społecznemu rolników

Wniosek należy złożyć osobiście lub przez upoważnioną osobę w Biurze Powiatowym ARiMR (właściwym ze względu na miejsce położenia gospodarstwa). Występuje możliwość złożenia wniosku za pośrednictwem Poczty Polskiej (wniosek należy wysłać listem poleconym).

Wysokość pomocy obliczana jest jako iloczyn 120 proc. rocznej stawki płatności dla małych gospodarstw, przyznanych w roku, w którym rolnik przystąpił do systemu dla małych gospodarstw i liczby lat kalendarzowych obejmujących okres od roku, w którym rolnik trwale przekaże gospodarstwo rolne, do dnia 31 grudnia 2020 r. Wsparcie wypłacane jest jednorazowo. Oznacza to, że rolnik który przekaże gospodarstwo w 2017 roku otrzyma płatności w wysokości 4-krotności 120 proc. rocznej stawki płatności dla małych gospodarstw ustalonej w roku przystąpienia do systemu dla małych gospodarstw. Ponieważ maksymalna roczna stawka płatności dla małych gospodarstw ustalona w PROW 2014-2020 wynosi 1250 Euro, to maksymalna stawka przyjęta do wyliczenia płatności dla rolników przekazujących gospodarstwa wynosi 1500 euro (1250 euro x120 proc.). Oznacza to, że rolnik, który przekaże gospodarstwo w 2017 roku może otrzymać równowartość 6 tys. euro- informuje ARiMR.

Kolejność w uzyskaniu pomocy ustala się na podstawie liczby przyznanych punktów. W trakcie przydzielania punktów kwalifikacyjnych uwzględniane jest: 

 • powierzchnia przekazywanego gospodarstwa – im większe gospodarstwo tym większa liczba punktów (gospodarstwo do 3 ha – 1 pkt; 3 do 6 ha – 3 pkt.; powyżej 6 ha – 5 pkt.)
 • powierzchnia gospodarstwa rolnego przejmującego gospodarstwo od wnioskodawcy – preferowane są gospodarstwa mniejsze (gospodarstwo do 5 ha – 3 pkt.; 5do 10 ha – 2 pkt.; powyżej 10 ha – 1 pkt)
 • informacja czy gospodarstwo przekazane jest osobie fizycznej, która w dniu złożenia wniosku o przyznanie pomocy ma nie więcej niż 40 lat i jest ubezpieczona jako rolnik na podstawie przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników z mocy ustawy i w pełnym zakresie. Jeżeli tak jest – rolnik otrzymuje 3 pkt

Rolnik chcąc uzyskać pomoc musi uzyskać minimalną liczbę punktów wynoszącą 2 punkty. Każda osoba ubiegająca się o przyznanie pomocy musi spełnić konieczny warunek. Powierzchnia gospodarstwa utworzonego przez osobę przejmującą musi być równa co najmniej średniej powierzchni gospodarstwa rolnego w kraju. Wyjątek stanowią województwa, w których średnia powierzchnia gruntów rolnych jest większa niż średnia powierzchnia gospodarstwa w kraju. Utworzone przez osobę przejmującą gospodarstwo musi osiągnąć powierzchnię co najmniej średniej wojewódzkiej.

Źródło: Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

O autorze

Anna Sobczak

Anna Sobczak

Absolwentka i doktorantka w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Zainteresowania: uprawa pod osłonami, ochrona roślin, nawożenie roślin ogrodniczych.

Comments

 1. Jula
  Jula 22 października, 2017, 21:01

  Wsparcie rolników jest bardzo wazne. Dobrze że nie muszą borykać się sami z problemami i mogą liczy na pomoc. Ciekawy i pomocny artykuł zawierający wiele przydatnych i ważnych informacji

  Reply this comment

Write a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.
Pola wymagane są oznaczone *

Skontaktuj się z autorem

Proszę czekać ...