Zmiany w sposobie składania wniosków o płatności

Zmiany w sposobie składania wniosków o płatności

Jak informuje Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w 2018 roku uległy zmianie podstawowe zasady dotyczące sposobu składania wniosku o przyznanie płatności. Zmiany dotyczyć będą:

  1. Możliwość złożenia Oświadczenia potwierdzającego brak zmian w roku 2018 w odniesieniu do wniosku o przyznanie płatności złożonego w roku 2017.
  2. Obowiązek złożenia wniosku w formie elektronicznej za pośrednictwem aplikacji eWniosekPlus.
  3. Możliwość złożenia wniosku w wersji papierowej, we właściwym ze względu na miejsce zamieszkania lub siedzibę biurze powiatowym ARiMR, wyłącznie w uzasadnionych przypadkach.

W wyniku zmian podstawowych zasad składania wniosków o przyznanie płatności w 2018 roku, gdy dane z wniosku i załączniki o przyznanie płatności na rok 2017 nie uległy zmianie, wnioskodawca zamiast wniosku o przyznanie płatności na rok 2018 może złożyć oświadczenie potwierdzające brak zmian w 2018 roku w odniesieniu do wniosku o przyznanie płatności złożonego w roku 2017.

Jak podaje ARiMR oświadczenie może złożyć jedynie rolnik, który we wniosku o przyznanie płatności na rok 2017 deklarował powierzchnię gruntów ornych mniejszą niż 10 ha i ubiegał się wyłącznie o:

  • jednolitą płatność obszarową, płatność za zazielenienie, płatność dodatkową, płatność związaną do powierzchni uprawy chmielu, płatność do owiec, płatność do kóz, płatność niezwiązaną do tytoniu,
  • płatności dla obszarów z ograniczeniami naturalnymi lub innymi szczególnymi ograniczeniami (płatność ONW) (PROW 2014-2020),
  • wypłatę pomocy na zalesianie (PROW 2007-2013),
  • premię pielęgnacyjną i premię zalesieniową (PROW 2014-2020).

Rolnik, który ubiegał się we wniosku o przyznanie płatności na rok 2017 o inne płatności niż te wymienione powyżej nie może złożyć oświadczenia. Oświadczenie należy złożyć w terminie od 15 lutego do 14 marca 2018 roku na formularzu udostępnionym na stronie Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Złożone po tym terminie oświadczenie pozostanie bez rozpatrzenia.

W przypadku, gdy po złożeniu Oświadczenia w gospodarstwie wystąpiły zmiany w zakresie wnioskowania lub działek referencyjnych (ewidencyjnych) lub działek rolnych, należy złożyć zmianę do wniosku w terminie do  31 maja 2018 r. W przypadku, gdy oświadczenie zostanie złożone przez rolnika, który nie spełnia wymogów ustawowych do złożenia przedmiotowego oświadczenia lub w oświadczeniu będą braki formalne, które nie zostaną uzupełnione (np. brak podanych danych osobowych lub brak podpisu) lub oświadczenie wpłynie do ARiMR po terminie, wówczas zostanie wydane postanowienie o odmowie wszczęcia postępowania. W przypadku wydania postanowienia o odmowie wszczęcia postępowania rolnik ma prawo złożyć wniosek o przyznanie płatności na rok 2018, dlatego postanowienie takie zostanie wydane w terminie umożliwiającym złożenie wniosku- podaje ARiMR.

Od 2018 roku wnioski o przyznanie płatności bezpośrednich oraz płatności obszarowych PROW składa się w formie elektronicznej za pośrednictwem aplikacji eWniosekPlus dostępnej poprzez stronę internetową Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa- informuje Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Aplikacja pomaga rolnikowi przez cały proces składania wniosku. Wypełnienie wniosku rozpoczyna się od wyrysowania upraw na działkach referencyjnych na podstawie wniosku o przyznanie płatności na rok 2017, bądź na dodanych nowych działkach referencyjnych. Aplikacja po wyrysowaniu uprawy umożliwia rolnikowi zaznaczenie płatności, o którą ubiega się do danej uprawy. Wnioskodawca może dodać niezbędne załączniki, a pozostałe dane we wniosku wypełnią się automatycznie. Aplikacja eWniosekPlus przedstawia rolnikom dane wygenerowane na podstawie danych z roku 2017.

Jak podaje ARiMR aplikacja eWniosekPlus umożliwia wypełnienie wniosku w trybie uproszczonym oraz trybie pełnym. Tryb uproszczony daje możliwość przeglądu danych we wniosku o przyznanie płatności i złożenia go bez konieczności edycji danych. Ten tryb jest dostępny dla:

  • rolników uczestniczących w systemie dla małych gospodarstw,
  • rolników, dla których powierzchnia gruntów ornych zgodnie z bazą referencyjną ARiMR na działkach referencyjnych zadeklarowanych w roku 2017 wynosiła poniżej 10 ha.

Warunkiem jest, że wskazani powyżej rolnicy nie ubiegają się o płatności rolnośrodowiskowe, płatności rolno-środowiskowo-klimatyczne, płatności ekologiczne i/lub płatności zalesieniowe. W przypadku, gdy spełnione zostaną powyższe warunki, aplikacja eWniosekPlus automatycznie wyświetli Wniosek o przyznanie płatności 2018 w trybie uproszczonym. W trybie tym dostępna jest zakładka podsumowanie, która umożliwia przegląd danych dotyczących: wnioskującego, wnioskowanych płatności, działek referencyjnych, działek rolnych oraz gruntów niezgłoszonych wygenerowanych na podstawie danych z kampanii 2017. Dla działek rolnych i gruntów niezgłoszonych, poza danymi alfanumerycznymi, prezentowana jest również mapa z wyrysowaną ich powierzchnią. Po zatwierdzeniu zgodności danych w zakresie rodzaju wnioskowanych płatności, jak również powierzchni i położenia konkretnych grup upraw oraz akceptacji oświadczeń rolnik ma możliwość złożenia wniosku (przesłanie do ARiMR za pośrednictwem internetu)- informuje ARiMR.

Jak podaje Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa tryb pełny umożliwia pełną edycję danych we wniosku o przyznanie płatności na rok 2018 r. W trybie tym dostępne są trzy zakładki wniosek, mapa i podsumowanie. W zakładce wniosek między innymi: dokonuje się wyboru wnioskowanych płatności, dodaje się wymagane załączniki (np. umowa do płatności do powierzchni uprawy pomidorów), deklaruje się zwierzęta do płatności do krów lub płatności do bydła z wykorzystaniem danych zawartych w bazie identyfikacji i rejestracji zwierząt. W zakładce mapa można: dodawać i usuwać działki referencyjne, określać poszczególne uprawy, deklarować obszary proekologiczne – EFA. Podczas rysowania upraw system podpowiada możliwe wnioskowania, np. w przypadku wyrysowania powierzchni uprawy buraka cukrowego aplikacja „zapyta”, czy rolnik ubiega się również o płatność do powierzchni uprawy buraków cukrowych wraz z informacją o konieczności dołączenia umowy i w przypadku potwierdzenia, zaznaczy takie wnioskowanie. Na podstawie wyrysowanych powierzchni konkretnych upraw system wykonuje agregację do działek głównych i podrzędnych, zarówno w części graficznej, jak i alfanumerycznej. W przypadku, gdy nie zostanie zaznaczona żadna z płatności, powierzchnia wyrysowanej uprawy zostanie potraktowana jako powierzchnia niezgłoszona do płatności.

Jak informuje ARiMR złożenie wniosku w formie papierowej będzie możliwe jedynie dla tych rolników, którzy nie są w stanie złożyć wniosku w wersji elektronicznej i jednocześnie nie mogą skorzystać z pomocy technicznej zapewnionej przez biuro powiatowe ARiMR.

Źródło: Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

O autorze

Anna Sobczak

Anna Sobczak

Absolwentka i doktorantka w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Zainteresowania: uprawa pod osłonami, ochrona roślin, nawożenie roślin ogrodniczych.

Napisz komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.
Pola wymagane są oznaczone *

Skontaktuj się z autorem

Proszę czekać ...