Konkursy

Powrót do strony głównej

konkurs-wygraj-narzedzia

Co tydzień ktoś wygrywa!

 

Co zrobić aby wygrać? Zasady są proste, wystarczy:

 

Komentarz można zostawić pod artykułem na stronie ogrodnictwo.expert (kliknij aby przejść) lub komentować  udostępnione na fanpage artykuły kliknij aby przejść

 

Zgłoszenie udziału w konkursie jest jednoznaczne z akceptacją REGULAMINU konkursu.

Będzie mi bardzo miło, jeżeli podzielicie się Państwo ze swoimi znajomymi informacją o konkursie. Jednak nie jest to warunek konieczny.

Nagrody

W Konkursie zostaną przyznane następujące nagrody:
I edycja,

I miejsce – Sekator profesjonalny PB-8 rozmiar L firmy Fiskars, rękawice (łączna wartość 260 zł);

II miejsce – Dźwigniowe nożyce do żywopłotu HS92 PowerGear firmy Fiskars, rękawice (łączna wartość 170 zł) .

II edycja,

I miejsce – Piła profesjonalna SW-330 firmy Fiskars, rękawice (łączna wartość 240 zł);

II miejsce – Nóż uniwersalny K 40, nożyczki do kwiatów S 28 Fiskars, rękawice (łączna wartość 92 zł).

III edycja,

I miejsce – Sekator profesjonalny PB-8 rozmiar L firmy Fiskars, rękawice (łączna wartość 260 zł);  

II miejsce – Łopatka Premium Planters, Kultywator Premium Planters, Motyczka Solid firmy Fiskars, rękawice (łączna wartość 104zł).

IV edycja,

I miejsce – Piła profesjonalna SW-330 firmy Fiskars, rękawice (łączna wartość 240 zł);

II miejsce – Nóż uniwersalny K 40, nożyczki do kwiatów S 28 Fiskars, rękawice (łączna wartość 92 zł).

V edycja

I miejsce – Sekator profesjonalny PB-8 rozmiar L firmy Fiskars, rękawice (łączna wartość 260 zł);  

II miejsce – Dźwigniowe nożyce do żywopłotu HS92 PowerGear firmy Fiskars, rękawice (łączna wartość 170 zł).

VI edycja

I miejsce – Sekator profesjonalny PB-8 rozmiar L firmy Fiskars, rękawice (łączna wartość 260 zł);  

II miejsce – Łopatka Premium Planters, Kultywator Premium Planters, Motyczka Solid firmy Fiskars, rękawice (łączna wartość 104zł)..

Czas trwania Konkursu

Czas trwania Konkursu:

I edycja od 10.10.2016 r. do 16.10.2016 r.;

II edycja od 17.10.2016 r. do 23.10.2016 r.;

III edycja od 24.10.2016 r. do 30.10.2016 r.;

IV edycja od 31.10.2016 r. do 06.11.2016 r.;

V edycja od 07.11.2016 r. do 13.11.2016 r.;

VI edycja od 14.11.2016 r. do 20.11.2016 r.;

Regulamin konkursu

Regulamin konkursu

„Wygraj narzędzia ”

§ 1

[Definicje]

1. Użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia i definicje będą miały poniżej przedstawione znaczenie:

a. Organizator – Oficyna Wydawnicza Oikos Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Kaliska 1/7, spółka zarejestrowana przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem (KRS): 00000-82863, NIP 118-00-09-226, Regon 011570708, Kapitał zakładowy 393.000 zł, tel. 22 822 03 34, faks 22 822 66 49, e-mail: oikos@oikos.net.pl, www.oikos.net.pl.

b. Konkurs – konkurs organizowany pod nazwą ,,Wygraj narzędzia” opisany w niniejszym Regulaminie.

c. Nagrody – zestawy narzędzi firmy „Fiskars” zaprezentowane w każdym etapie.

d. Facebook – działający zgodnie z prawem międzynarodowy darmowy portal społecznościowy.

e. Regulamin – niniejszy regulamin określający warunki, na których odbywa się konkurs pod nazwą Skomentuj i wygraj. Regulamin ten jest jedynym obowiązującym regulaminem.

f. Uczestnik – osoba fizyczna spełniająca wymagania z § 3 ust.1 Regulaminu i nie będąca osobą wymienioną w § 3 ust. 2 Regulaminu.

§ 2

[Postanowienia ogólne]

1. Konkurs organizowany jest na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.

2. Czas trwania Konkursu obejmuje okresy

I edycja od 10.10.2016 r. do 16.10.2016 r.;

II edycja od 17.10.2016 r. do 23.10.2016 r.;

III edycja od 24.10.2016 r. do 30.10.2016 r.;

IV edycja od 31.10.2016 r. do 06.11.2016 r.;

V edycja od 07.11.2016 r. do 13.11.2016 r.;

VI edycja od 14.11.2016 r. do 20.11.2016 r.;

 

3. Konkurs nie jest grą losową, zakładem wzajemnym ani loterią promocyjną, których wynik zależy od przypadku (przeprowadzenie losowania) w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dziennik Ustaw z 2009 r., Nr 201 poz. 1540).

4. Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, wspierany, administrowany przez portal Facebook.

§ 3

[Warunki uczestnictwa w konkursie]

1. Uczestnikiem Konkursu z zastrzeżeniem § 3 ust. 2 może być każda osoba fizyczna, będąca konsumentem w rozumieniu art. 221 kc, która co najmniej w dniu rozpoczęcia Konkursu spełnia następujące warunki:

a. posiada miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

b. zapoznała się z treścią Regulaminu i zaakceptowała jego postanowienia

c. ma co najmniej 18 lat

d. posiada pełną zdolność do czynności prawnych.

2. Uczestnikiem nie mogą być: Organizator, pracownicy Organizatora, jak również ich małżonkowie, zstępni, wstępni oraz rodzeństwo.

3. Uczestnik Konkursu winien mieć aktywne konto na portalu Facebook.

4. Niedozwolone jest umieszczanie i propagowanie przez Uczestników treści niezgodnych z prawem i dobrymi obyczajami, mogących naruszyć czyjekolwiek dobra osobiste lub autorskie prawa majątkowe oraz umieszczanie zapisów i słów wulgarnych lub obraźliwych. W przypadku zamieszczenia niedozwolonych treści będą one usuwane.

5. Uczestnictwo w Konkursie jest dobrowolne. Uczestnik przystępując do Konkursu akceptuje tym samym wszystkie zawarte w Regulaminie postanowienia.

§ 4

[Zasady konkursu]

1. Zadaniem uczestnika jest skomentowanie na fanpagu https://www.facebook.com/ogrodnictwo.expert/?notif_t=page_fan&notif_id=14729112626628 lub stronie www.ogrodnictwo.expert  jednego z artykułów, który pojawi się w terminie określonym dla danej edycji konkursu oraz polubienie fanpaga portalu https://www.facebook.com/ogrodnictwo.expert/?notif_t=page_fan&notif_id=14729112626628 lub zarejestrowanie się do newslettera portalu www.ogrodnictwo.expert.

2. Prawidłowe wykonanie czynności określonych w ust. 1 skutkuje wysłaniem zgłoszenia do Konkursu (dalej: „Zgłoszenie”).

3. Wygranych określa Komisja Konkursowa oceniając poprawność, ciekawość, różnorodność oraz kreatywność nadesłanych Zgłoszeń konkursowych.

4. Spośród wszystkich nadesłanych Zgłoszeń Jury wybierze  dwóch zwycięzców w każdej edycji ( I miejsce oraz II miejsce.) W skład Jury wejdą przedstawiciele Organizatora.

5. Zwycięzcy Konkursu zostaną poinformowani o wygranej w wiadomości pod swoim komentarzem, nie później niż po 6 dniach roboczych od zakończenia konkursu.

6. Zwycięzca zostanie poproszony o przesłanie za pośrednictwem wiadomości na adres redakcja@ogrodnictwo.expert swoich danych osobowych: imię, nazwisko, adres email, numer telefonu oraz adresu na który ma zostać wysłana nagroda.

7. Zgłoszenia niekompletne, nieprawidłowe, niespełniające wymogów określonych w niniejszym Regulaminie są uznawane za nieważne i nie biorą udziału w Konkursie.

8. Rodzaj i liczbę nagród w Konkursie określa § 5 Regulaminu.

9. W ciągu trwania całego Konkursu Uczestnik może wygrać jedną nagrodę.

§ 5

[Nagrody w Konkursie]

1. W Konkursie zostaną przyznane następujące nagrody:
I edycja, I miejsce – Sekator profesjonalny PB-8 rozmiar L firmy Fiskars, rękawice (łączna wartość 260 zł);  II miejsce – Dźwigniowe nożyce do żywopłotu HS92 PowerGear firmy Fiskars, rękawice (łączna wartość 170 zł) .

II edycja, I miejsce – Piła profesjonalna SW-330 firmy Fiskars, rękawice (łączna wartość 240 zł); II miejsce – Nóż uniwersalny K 40, nożyczki do kwiatów S 28 Fiskars, rękawice (łączna wartość 92 zł).

III edycja, I miejsce – Sekator profesjonalny PB-8 rozmiar L firmy Fiskars, rękawice (łączna wartość 260 zł);  II miejsce – Łopatka Premium Planters, Kultywator Premium Planters, Motyczka Solid firmy Fiskars, rękawice (łączna wartość 104zł).

IV edycja, I miejsce – Piła profesjonalna SW-330 firmy Fiskars, rękawice (łączna wartość 240 zł); II miejsce – Nóż uniwersalny K 40, nożyczki do kwiatów S 28 Fiskars, rękawice (łączna wartość 92 zł).

V edycja I miejsce – Sekator profesjonalny PB-8 rozmiar L firmy Fiskars, rękawice (łączna wartość 260 zł);  II miejsce – Dźwigniowe nożyce do żywopłotu HS92 PowerGear firmy Fiskars, rękawice (łączna wartość 170 zł).

VI edycja I miejsce – Sekator profesjonalny PB-8 rozmiar L firmy Fiskars, rękawice (łączna wartość 260 zł);  II miejsce – Łopatka Premium Planters, Kultywator Premium Planters, Motyczka Solid firmy Fiskars, rękawice (łączna wartość 104zł)..

 

2. Liczba nagród: 2 zestawy nagród w każdej edycji.

3. Uczestnikom nie przysługuje żądanie wymiany nagród na nagrody pieniężne ani na nagrody innego rodzaju. Laureaci Konkursu nie mogą przenieść prawa do uzyskania nagrody na osoby trzecie.

4. Organizator zastrzega sobie prawo do nieprzyznania nagrody, jeśli nastąpi naruszenie postanowień Regulaminu.

5. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu, zatrzymania konkursu lub nieprzyznania nagród, jeśli stwierdzi, że nastąpiło naruszenie zasad konkursu.

§ 6

[Odpowiedzialność i uprawnienia organizatora]

1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek nieprawidłowe działania infrastruktury informatycznej i technicznej strony www.facebook.com, nieprawidłowo działające lub niedziałające łącza internetowe, niesprawny sprzęt techniczny Uczestników Konkursu, który może wpłynąć na spełnienie warunków Konkursu jak również ewentualne wynikające z tego problemy techniczne.

2. Organizator nie odpowiada przed osobami trzecimi za treści i dane zgłaszane przez Uczestników.

3. Organizator uprawniony jest do kontroli prawidłowości przeprowadzenia Konkursu, w tym unieważnienia zgłoszeń z uwagi na naruszenie Regulaminu i rozpatrywania reklamacji Uczestników Konkursu.

§ 7

[Wydanie nagród]

1. W ciągu 6 dni roboczych od wyłonienia zwycięzców Konkursu i poinformowania o przyznaniu nagrody, Laureaci powinni zgłosić się do Organizatora za pomocą wiadomości prywatnej na adres redakcja@ogrodnictwo.expert przesyłając swoje: imię, nazwisko, adres email, numer telefonu oraz adresu na który ma zostać wysłana nagroda.

2. W przypadku braku przesłania kompletnych danych w terminie, o którym mowa w § 7 ust. 1 Laureat traci prawo do nagrody.

3. Jeżeli w wyniku nie podania danych z § 7 ust. 1 Laureat utraci prawo do nagrody, wówczas Komisja wyłoni kolejnego Laureata.

4. Jeżeli Laureat utraci prawo do nagrody w wyniku jej nieodebrania, wówczas nagroda pozostaje własnością Organizatora.

§ 8

[Zasady postępowania reklamacyjnego]

1. Wszelkie reklamacje i zastrzeżenia dotyczące niniejszego Konkursu, Uczestnicy mogą zgłaszać na piśmie w terminie do dnia 23.09.2016 r. na adres: Oficyna Wydawnicza Oikos Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Kaliska 1/7, z dopiskiem: „Wygraj narzędzia ”.

2. O zachowaniu terminu do wniesienia reklamacji decyduje data jej otrzymania przez Organizatora. Koszty przesłania reklamacji pokrywa Uczestnik Konkursu.

3. Każda reklamacja powinna zawierać: imię, nazwisko, dokładny adres Uczestnika i numer telefonu Uczestnika postępowania, jak również dokładny opis i powód reklamacji.

4. Reklamacje rozpatrywane będą w terminie 7 dni od dnia ich otrzymania przez Organizatora.

5. Organizator rozpatrywać będzie reklamacje Uczestników na podstawie Regulaminu.