Kredyty z dopłatą ARiMR

Kredyty z dopłatą ARiMR

Do kredytów realizowanych przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa należą: kredyty na inwestycje w rolnictwie i rybactwie śródlądowym, kredyty na zakup użytków rolnych – udzielane w formule pomocy de minimis oraz kredyty na inwestycje w przetwórstwie produktów rolnych, ryb skorupiaków i mięczaków oraz na zakup akcji lub udziałów- informuje Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Jak informuje MRiRW realizowane przez ARiMR kredyty mają zmienne oprocentowanie i nie może wynosić więcej niż stopa referencyjna WIBOR 3M powiększona o nie więcej niż 2,5 punktu procentowego. Oprocentowanie należne bankowi jest płacone przez kredytobiorcę w wysokości 0,67 oprocentowania płaconego bankowi, jednak nie mniej niż 3%, a gdy oprocentowanie dla banku wynosi poniżej 3% kredytobiorca płaci odsetki w całości oraz Agencję w pozostałej części.

Jak podaje MRiRW powyższe kredyty mogą zostać udzielone maksymalnie na 15 lat. Z okresem karencji w spłacie kredytu, liczonym od dnia zawarcia umowy kredytu do dnia spłaty pierwszej raty kapitału określonej w umowie kredytu do 2 lat.

Kwota udzielonego kredytu nie może przekroczyć:

  • w przypadku inwestycji realizowanych w gospodarstwie rolnym – 80% wartości nakładów inwestycyjnych i wynosić więcej niż 5 mln zł,
  • w przypadku inwestycji realizowanych w dziale specjalnym produkcji rolnej – 70% wartości nakładów inwestycyjnych i wynosić więcej niż 8 mln zł,
  • w przypadku inwestycji wprzetwórstwie produktów rolnych, ryb, skorupiaków i mięczaków – 70% wartości nakładów inwestycyjnych i wynosić więcej niż 16 mln zł.
  • kredyty na wznowienie produkcji w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane przez suszę, grad, deszcz nawalny, ujemne skutki przezimowania, przymrozki wiosenne, powódź, huragan, piorun, obsunięcie się ziemi lub lawinę oraz odtworzenie środków trwałych

Kredyt obrotowy może zostać przeznaczony na zakup rzeczowych środków do produkcji rolnej (kwalifikowanego materiału siewnego, nawozów mineralnych, środków ochrony roślin, paliwa na cele rolnicze, inwentarza żywego). W przypadku kredytów obrotowych kredytobiorca jest obowiązany udokumentować 50% poniesionych wydatków.  

Kredyt na odtworzenie środków trwałych  może zostać przeznaczony m.in. na przywrócenie funkcji użytkowych zniszczonych lub uszkodzonych budynków inwentarskich, magazynowo-składowych, szklarni, tuneli foliowych i innych budynków i budowli służących do produkcji rolniczej, poprzez ich odbudowę lub wykonanie niezbędnych remontów kapitalnych oraz remont lub zakup w miejsce zniszczonych: ciągników, maszyn, urządzeń rolniczych- podaje MRiRW.

Jak informuje Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi podstawowym warunkiem ubiegania się o ww. kredyty jest oszacowanie szkód przez komisję powołaną przez wojewodę w terminie do 2 miesięcy od dnia zgłoszenia przez producenta rolnego wystąpienia tych szkód. Powyższe kredyty mogą zostać udzielone na nakłady poniesione po dniu wystąpienia szkody. Ponadto kredyty mogą zostać udzielone w terminie do 12 miesięcy od daty oszacowania szkód przez komisję powołaną przez wojewodę.

Dopłaty do oprocentowania kredytu na wznowienie produkcji rolnej są stosowane:

  • w ramach pomocyde minimis, jeżeli szkody w gospodarstwie rolnym lub dziale specjalnym produkcji rolnej wynoszą do 30% średniej rocznej produkcji z ostatnich trzech lat
  • poza formułą de minimis, jeżeli szkody w gospodarstwie rolnym lub dziale specjalnym produkcji rolnej wynoszą powyżej 30% średniej rocznej produkcji z ostatnich trzech lat i kumulują się z inną pomocą publiczną udzieloną w związku z tymi szkodami

 

Źródło: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Kategorie: Dotacje

O autorze

Anna Sobczak

Anna Sobczak

Absolwentka i doktorantka w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Zainteresowania: uprawa pod osłonami, ochrona roślin, nawożenie roślin ogrodniczych.

Napisz komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.
Pola wymagane są oznaczone *

Skontaktuj się z autorem

Proszę czekać ...