Regulamin

Powrót do strony głównej

REGULAMIN korzystania z serwisu www.ogrodnictwo.expert
Nasza misja

W serwisie udostępniamy informacje i artykuły przygotowywane przez naszych autorów, a także wybrane artykuły z drukowanych czasopism wydawnictwa Oikos .

Zasady ogólne

1. Wydawcą serwisu www.ogrodnictwo.expert (Serwis) jest Oficyna Wydawnicza Oikos Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Kaliska 1/7, spółka zarejestrowana przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem (KRS): 00000-82863, NIP 118-00-09-226, Regon 011570708, Kapitał zakładowy 393.000 zł, tel. 22 822 03 34, faks 22 822 66 49, e-mail: oikos@oikos.net.pl, www.oikos.net.pl.

2. Warunki techniczne konieczne do korzystania z Serwisu to:
– połączenie z siecią Internet;
– przeglądarka internetowa umożliwiająca wywołanie i przeglądanie na ekranie komputera plików HTML;
– oprogramowanie umożliwiające czytanie plików PDF, mp3, flash.

3. Aby korzystać z usług Serwisu należy zapoznać się z Regulaminem Serwisu i przestrzegać zasad w nich zawartych. Dokumenty dostępne są w sekcji Regulamin serwisu.

4. Korzystanie z niektórych usług udostępnionych w Serwisie, na przykład z Newslettera, wymaga rejestracji Użytkownika.

5. Dane osobowe Użytkowników Serwisu zawarte w formularzach rejestracyjnych oraz dane osobowe gromadzone automatycznie przetwarzamy zgodnie z wymogami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204). Szczegółowe informacje na temat ochrony danych osobowych i prywatności użytkowników Serwisu zawarliśmy w dokumencie „Polityka Prywatności”.

Zasady korzystania z materiałów publikowanych w Serwisie

1. Wszelkie prawa do Serwisu należą do Oficyny Wydawniczej Oikos Sp. z o.o., zaś prawa do poszczególnych elementów jego zawartości (tj. tekstów, grafiki, zdjęć, oprogramowania i pozostałych elementów chronionych prawem) do Oficyny Wydawniczej Oikos Sp. z o.o. lub podmiotów, których materiały zgodnie z prawem są udostępniane przez Oikos w Serwisie.

2. Serwis w całości, jak i poszczególne jego elementy, podlegają ochronie przepisami prawa, a w szczególności: Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 (t.j. Dz. U. z 2006 r. nr 90 poz. 631), Ustawy o ochronie baz danych z dnia 27 lipca 2001 r. (Dz. U. z 2001 nr 128 poz. 1402), Ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji z dnia 16 kwietnia 1993 r. (t.j. Dz. U. z 2003 nr 153 poz.1503).

3. Korzystanie z materiałów rozpowszechnianych w Serwisie możliwe jest jedynie w ramach dozwolonego użytku przewidzianego przepisami Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz Ustawy o ochronie baz danych.

4. Każde inne wykorzystanie Serwisu i poszczególnych elementów jego zawartości bez pisemnej zgody Oficyny Wydawniczej Oikos jest zabronione. Zatem nie wolno kopiować, zwielokrotniać, dokonywać obrotu, rozpowszechniać w jakiejkolwiek formie Serwisu i poszczególnych jego elementów, w tym także nie wolno rozpowszechniać udostępnianych w Serwisie artykułów, zdjęć i filmów bez uprzedniego uzyskania licencji od Oficyny Wydawniczej Oikos.

5. Można zamieszczać na swoich stronach internetowych linki prowadzące do materiałów zamieszczanych w Serwisie pod warunkiem, że strony te zawierają treści zgodne z prawem, czyli nie naruszają przepisów prawa, zasad współżycia społecznego i chronionych prawem dóbr osób trzecich.

Postanowienia końcowe

1. Właściciel Serwisu dołoży wszelkich starań, aby Serwis działał prawidłowo, nie ponosi jednak odpowiedzialności za przerwy w funkcjonowaniu Serwisu lub dostępnych w nim usług, spowodowane przyczynami technicznymi niezależnymi od Oficyny Wydawniczej Oikos.

2. Oficyna Wydawnicza Oikos zastrzega sobie prawo do czasowego wyłączenia Serwisu w całości lub w części w związku z koniecznymi pracami technicznymi, a także prawo do wprowadzania nowych rozwiązań technicznych.

3. Reklamacje dotyczące funkcjonowania Serwisu prosimy zgłaszać na adres e-mail: z.kludka@oikos.net.pl. Reklamacje rozpatrzymy maksymalnie w ciągu 30 dni roboczych od dnia otrzymania.

4. Pytania i uwagi dotyczące funkcjonowania Serwisu prosimy zgłaszać na adres e-mail: z.kludka@oikos.net.pl.

5. Regulamin obowiązuje od chwili udostępnienia na stronie Serwisu tj. od dnia 1 września 2016 r.

6. Oficyna Wydawnicza Oikos zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian do Regulaminu w każdym czasie. Zmiany obowiązują od chwili ich opublikowania na stronie Portalu