Reklama

Powrót do strony głównej
Cennik i rozmieszczenie reklam banerowych

A1 Leaderboard (1200×90) A2 Full banner górny(750×100) A3 Full banner dolny (750×100)
2 000 zł* 1 600 zł* 1 200 zł*

B1 Rectangle; B2 Rectangle (300×250) C1 Button (300×250) C2 Button (300×100) C3 Button (300×600)
550 zł* 600 zł* 400 zł* 950 zł*

Artykuł sponsorowany Patron Portalu Patron Serwisu
1200 zł/mc* 4000 zł/mc* 2500 zł/mc*

* podane ceny są cenami netto. Do kwoty należy doliczyć 23% podatku VAT.

 

Patron Portalu

 • Publikacja logo wraz z informacją o przyznaniu tytułu Partnera Portalu na stronie głównej portalu;
 • Publikacja logo wraz z informacją o przyznaniu tytułu Partnera Portalu na stronach głównych serwisów;
 • Publikacja dwóch artykułów sponsorowanych na wybranych serwisach;
 • Promocja publikowanych artykułów sposorowanych na portalach społecznościowych (facebook);
 • Jednorazowa wysyłka mailingu promocyjnego do subsktybentów newsleetera;
 • Zamieszczenie reklamy w formacie C1 Button na okres trwania współpracy;

Patron Serwisu

 • Zamieszczenie logo z informacją o przyznaniu tytułu Patrona Serwisu na wybranym serwisie tematycznym;
 • Jednorazowa wysyłka mailingu promującego do subskrybentow newslettera;
 • Zamieszczenie reklamy w formacie C2 Button w okresie trwania współpracy;

 

Tytuł Patrona Portalu/Patrona Sertwisu wiąże się z następującymi korzyściami:

 • Doskonała widoczność logo Partnera;
 • Budowanie eksperckiego wizerunku oraz świadomości marki;
 • Wzmocnienie konkurencyjności firmy;

www mediamaterialy-Recovered_v2

Parametry reklam banerowych
 • Reklamy banerowe przyjmujemy w następujących formatach: JPG, PNG, GIF, GIF animowany lub SWF (flash).
 • Rozmiary banerów reklamowych oraz ich formaty są uzależonione od wybranego modułu reklamowego.
 • Do reklam we wszystkich formatach Reklamodawca dostarcza adres URL, na który będzie następowało przekierowanie po kliknięciu banera reklamowego.
 • Reklamy w formacie SWF (flash) muszą obsługiwać zmienną clickTag. Warstwa clickTag umożliwia zliczanie kliknięć przez serwer reklamowy.Poniżej instrukcja:
  1. Tworzymy nową warstwę nad przygotowaną animacją – ustawiamy ją jako najwyższą.
  2. Rysujemy na niej prostokątny obszar, który przekształcamy na symbol – 'button’.
  3. Ustawiamy symbol na całkowicie przezroczysty.
  4. Do symbolu dowiązujmy wywołanie funkcji z odpowiednimi parametrami.UWAGA! Prosimy o zwrócenie szczególnej uwagi na wielkość liter w zmiennej clickTag.Kod w Action Script 2.0on (release){
  getURL(_root.clickTag, „_blank”);
  }
  Kod w Action Script 3.0var clickTag:String=LoaderInfo(this.root.loaderInfo).parameters.clickTag;
  target_button.addEventListener(MouseEvent.CLICK, targetUrlHandler);
  function targetUrlHandler(e:MouseEvent):void{
  if(clickTag){
  var req:URLRequest = new URLRequest(clickTag);
  if(!ExternalInterface.available){
  navigateToURL(req, „_blank”);
  }else{
  var strUserAgent:String = String(ExternalInterface.call(„function(){
  return navigator.userAgent;
  }”)).toLowerCase();
  if(strUserAgent.indexOf(„firefox”) != -1 ||
  (strUserAgent.indexOf(„msie”) != -1 &&
  uint(strUserAgent.substr(strUserAgent.indexOf(„msie”)+5,3))>=7)){
  ExternalInterface.call(„window.open”, req.url, „_blank”);
  }else{
  navigateToURL(req, „_blank”);
  }}}}
 • Reklamy w formacie SWF (flash) nie mogą zawierać:- powtarzającego się dźwięku (w pętli),
  – dźwięku uruchamianego automatycznie (dźwięki w banerze reklamowych mogą być odtwarzane wyłącznie po interakcji użytkownika, np. poprzez kliknięcie w element kontroli dźwięku lub najechanie kursorem na obszar banera reklamowego.),
  – kodu odczytującego, zapisującego lub zmieniającego dane na komputerze użytkownika (np. pliki cookie, flash shared objects),
  – elementów generujących błędy w przeglądarce użytkownika,
  – ilości klatek na sekundę (FPS) wyższej niż 25,
  – zaszytego przekierowania do strony docelowej (wymagana jest obsługa clickTag).
 • Banery reklamowe muszą zajmować cały obszar wybranego modułu reklamowego
 • Obraz widoczny w reklamie musi być czytelny, rozpoznawalny i odnoszący się do treści. Tekst widoczny w reklamach graficznych musi być czytelny. Zastrzegamy sobie prawo do odrzucenia reklam graficznych o niskiej jakości lub niewyraźnych.
 • Banery reklamowe nie mogą naśladować wyglądu ostrzeżeń systemowych ani ostrzeżeń witryny.
 • Banery reklamowe nie mogą naśladować wyglądu okien dialogowych, komunikatów o błędach itp. systemów operacyjnych Windows, Mac ani Unix.
Regulamin zamieszczania reklam

I. Określenia i definicje

§1

 1. Wydawca – Oficyna Wydawnicza Oikos Sp. z o.o. 02-316 Warszawa, ul. Kaliska 1 m. 7, KRS Warszawa nr 00000-82863 NIP 118-00-09-226, kapitał zakładowy 393.000 zł będąca Wydawcą portalu www.ogrodnictwo.expert;
 2. Zleceniodawca – osoba fizyczna lub osoba prawna zlecająca kampanię reklamową;
 3. Portal- www.ogrodnictwo.expert publikowany przez Wydawcę.

§2

Wydawca nie ponosi żadnej odpowiedzialności za treść realizowanych kampanii reklamowych.

§3

Wydawca zastrzega sobie prawo odmowy zamieszczenia reklam, artykułów promocyjnych lub wysyłki mailingu jeżeli ich publikacja byłaby sprzeczna z prawem, dobrymi zwyczajami, naruszałaby normy etyczne czy mogłaby narazić Wydawcę na odpowiedzialność.

§4

Wydawca ma także prawo odmówić zamieszczenia reklamy, artykułu sponsorowanego lub wysyłki mailingu, jeżeli ich treść lub forma jest sprzeczna z charakterem Portalu, a także kiedy może stanowić konkurencję dla działalności prowadzonej przez Wydawcę lub podmiotów z nim powiązanych.

§5

Wydawca zastrzega sobie również prawo odmowy przyjęcia zamieszczenia reklam, artykułu promocyjnego lub wysyłki mailingu bez podania przyczyny oraz ponoszenia jakiejkolwiek odpowiedzialności z tego tytułu.

§6

Zleceniodawca składając zamówienie na reklamę, artykuł promocyjny lub wysyłkę mailingu jednocześnie oświadcza, że przysługują mu prawa autorskie, pokrewne, wynalazcze i inne, do posługiwania się znakami towarowymi, wizerunkami zdjęciami etc., użytymi w zamówionych do publikacji reklamach, artykułach promocyjnych lub materiałach zamieszczonych w mailingu. W przypadku niezgodności powyższych oświadczeń ze stanem rzeczywistym, wyłączną odpowiedzialność z tego tytułu ponosi Zleceniodawca.

II. Warunki zamieszczania reklam, artykułów promocyjnych oraz wysyłki mailingu

§7

Emisja reklamy, artykułu promocyjnego oraz wysyłki mailingu dokonywana jest wyłącznie na podstawie pisemnego zamówienia dostarczonego przez Wydawcę, które zostało podpisane i odesłane przez Zamawiającego do Wydawcy pocztą, faksem, pocztą elektroniczną lub formularzem zamieszczonym na Portalu. Adres korespondencyjny, numer faksu i adres poczty elektronicznej są zamieszczone na druku zamówienia.

§8

Zleceniodawca może zrezygnować z publikacji reklamy, artykułu promocyjnego lub wysyłki mailingu bez konsekwencji finansowych najpóźniej 7 dni przed publikacją. Jeżeli Zleceniodawca odstąpi od zamówienia z przyczyn niezależnych od Wydawcy w terminie późniejszym od określonego w §8, jest zobowiązany do natychmiastowej zapłaty 50% ceny. Rezygnacja wymaga formy pisemnej. W przypadku zgłoszenia rezygnacji po terminie przekazania gotowych reklam Wydawca obciąży Zleceniodawcę opłatą w wysokości 100% wartości zlecenia.

§9

Materiały reklamowe gotowe do publikacji muszą być przesłane w formie elektronicznej zgodnej z wymogami określonymi w zakładce Parametry zamieszczania projektów reklamowych.

§10

Zasady wykonywania reklam przez Wydawcę dla Zleceniodawcy umieszczone są w zakładce Zasady wykonywania projektów przez studio Oficyny Wydawniczej Oikos.

§11

Wydawca nie odpowiada za opóźnienie publikacji spowodowane niewłaściwą treścią lub jakością nadesłanych materiałów reklamowych.

III. Płatności

§12

Za zamówioną kampanię reklamową Zleceniodawca jest zobligowany do wypłaty wynagrodzenia na rzecz Wydawcy.

§13

Formaty i cenny reklam, artykułu sponsorowanego oraz wysyłki mailingu na portalu www.ogrodnictwo.expert podane są w zakładce Formaty i ceny reklam. Ceny nie zawierają podatku VAT.

§14

Płatności za reklamy, artykuły promocyjne i wysyłki mailingu dokonywane są przelewem na konto bankowe w ciągu 14 dni kalendarzowych od wystawienia faktury VAT.

§15

W przypadku indywidualnych ustaleń, zapłata za zamieszczenie reklamy, artykułu promocyjnego i wysyłki mailingu następuje w terminie zgodnym z informacją podaną w podpisanym zamówieniu.

§16

W przypadku zamówień cyklicznych Wydawca zastrzega sobie prawo do wstrzymania emisji kampanii reklamowej w przypadku niedotrzymywania terminów płatności.

§17

W przypadku niedotrzymania terminu płatności, o którym mowa w §14, Wydawca ma także prawo odmówić przyjęcia zamówienia na zamieszczanie następnych reklam, artykułów promocyjnych lub wysyłki mailingu Zleceniodawcy lub działającej w jego imieniu osoby fizycznej bądź prawnej.

IV. Reklamacje

§18

 1. Reklamacje dotyczące kampanii reklamowych Zleceniodawca powinien zgłosić pisemnie w terminie do 10 dni roboczych od daty emisji zakwestionowanej reklamy, artykułu sponsorowanego czy mailingu.
 2. Reklamacja złożona w formie pisemnej powinna zawierać dokładny opis nieprawidłowości, wad lub usterek, termin emisji kampanii oraz numer zamówienia.
 3. Odpowiedzi na złożone reklamacje udziela upoważniony pracownik Wydawcy w formie pisemnej w terminie 30 dni.
 4. Wydawca zastrzega sobie prawo nieuwzględnienia reklamacji w przypadku, gdy materiały reklamowe zostały dostarczone po terminie.
 5. Niedotrzymanie terminu zgłoszenia reklamacji, niezachowanie jej formy pisemnej, powoduje utratę przez Zleceniodawcę prawa do reklamacji kampanii reklamowej.
 6. Wydawca jest zobowiązany sprostować wady wówczas, gdy reklamacja jest uzasadniona. Formę rekompensaty za wady, w drodze negocjacji, ustalą między sobą: Wydawca i Zleceniodawca

V. Postanowienia końcowe

§19

Wydawca zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w treści Regulaminu. Wszelkie zmiany wchodzą w życie w momencie ich publikacji.

§20

W sprawach nieuregulowanych w powyższym regulaminie mają zastosowanie odpowiednie przepisy prawa polskiego.

Kontakt

W celu omówienia indywidualnych warunków publikacji Państwa reklamy zapraszamy do kontaktu:

Sylwia Rdzanek
tel. kom.+48 609 783 332
tel.+48 (22) 883 39 52
fax +48 (22) 822 66 49
e-mail: s.rdzanek@oikos.net.pl